Juhi isiksuseomadused

8. jaanuar 2006

Juhi isiksuse küsimustiku pikemas versioonis selgitatakse välja viie juhile kõige olulisema isiksuseomaduse väljendumine ehk testitäitja loomupärane emotsionaalne stabiilsus, üldine aktiivsus, suhetele ja tulemusele orienteeritus ning avatus. Lisaks võimaldab test mõõta kümmet spetsiifilisemat omadust – enesekontrolli, pingetaluvust, algatusvõimet, eestvedamist, arvamuse sõltumatust, meeskonnatööd, reeglite järgimist, saavutusele orienteeritust, kohanemisvõimet ja analüütilisust – mis on vahetult seotud juhtimise tulemuslikkusega.

Juhi isiksuse küsimuse lühiversioon piirdub viie põhilise isiksuseomaduse käsitlusega. Teades, millisel tasemel on mainitud omadused testitäitja puhul väljendunud, saab efektiivselt prognoosida tema loomupärast sooritust juhi ametikohal.

Juhi vaimne võimekus

Vaimse võimekuse skaala aitab hinnata testitäitja loomupärast oskust näha detailides tervikut, omandada ja meenutada kiiresti uusi teadmisi, lahendada erinevaid olukordi ja probleeme, langetada hästi läbimõeldud, tulevikku vaatavaid otsuseid.

Niisugust kiiret orienteerumis- ja analüüsivõimet väljendab üldise vaimse võimekuse tase. Lisaks üldisele vaimsele võimekusele esitatakse testitulemustes eraldi sõnalise ja numbrilise info mõistmise ning loogilise ja ruumilise mõtlemise tase. Numbrilise võimekuse skaala abil saab hinnata kitsamalt matemaatilis-numbrilist võimekust.