Organisatsiooniuuringud

Organisatsiooniuuringud

Organisatsiooniuuringud aitavad paremini mõista organisatsioonide, nende liikmete või klientide ja juhtide tugevusi ning annavad ülevaate arenguvajadustest.

Loe edasi  
Testid

Testid

Pakume Eestis välja töötatud professionaalseid psühholoogilisi teste nii personalivalikuks, hindamiseks kui nõustamiseks. 

Loe edasi  
Värbamine ja valik

Värbamine ja valik

Pakume täisteenust sobivaima kandidaadi leidmiseks professionaalselt ja efektiivselt.

Loe edasi  
Coaching ja koolitused

Coaching ja koolitused

Pühendume teie ja teie meeskonna igakülgsele arendamisele. Aitame kaardistada hetkeolukorda ning kutsuda ellu soovitud muutusi.


Loe edasi  

Organisatsioon
algab
inimesest

Organisatsiooniuuringud

Organisatsiooniuuringud aitavad paremini mõista organisatsioonide, nende liikmete või klientide ja juhtide tugevusi ning annavad ülevaate arenguvajadustest.

Lisainfo uuringute kohta:

Organisatsiooni terviseuuring

Organisatsiooni terviseuuring põhineb edukate ja toimivate organisatsioonide parimatel praktikatel. Metoodika on koostatud erialakirjanduse põhjal.

Küsimustiku põhiosas kirjeldame organisatsioonikultuuri, koostööd toetavaid tegevusi, psühhosotsiaalse töökeskkonna omadusi ja toimivaid meeskondi. Kõik need aspektid on seotud organisatsiooni tõhususe, paindlikkuse ja avatusega.

Hea tervisega“ ongi organisatsioon, mis suudab tõhusalt täita klientide ootusi, olla uuendusmeelne ja paindlik, väärtustades samal ajal töötajate tööõnne ja pühendumust.

Uuringu läbiviimiseks tutvume organisatsiooni ja selle juhtimisstruktuuriga. Kohandame metoodikat vastavalt kliendi soovidele, et käsitleda uuringus tellijale olulisi teemasid. Aitame läbi mõelda uuringu kommunikatsiooni. Tutvustame uuringu tulemusi, aitame määratleda prioriteetseid arengusuundi, samuti planeerida ja ellu viia jätkutegevusi. Vastavalt vajadusele pakume juhtidele individuaaalset või grupicoachingut, koolitust väärtustamise, motiveerimise ja tagasisidestamise teemadel, meeskonna supervisiooni vmt.


Töörahulolu uuring

Töörahulolu ja psühhosotsiaalsete ohutegurite uurimine on järjepidev dialoog töötaja ja organisatsiooni vahel, mis aitab leida organisatsiooniliikmetele rahulolu pakkuvad teemasid ning toob välja enam rahulolematust tekitavaid tegureid. Uuringu tulemused aitavad paremini mõista töötajate ootusi töökeskkonna suhtes, mille põhjal saab toetada organisatsiooniliikmete tööõnne teket ja seeläbi pühendumuse ning lojaalsuse suurenemist. Mida detailsemalt me töökeskkonna omadusi kirjeldame, seda sisukamat analüüsi saame teostada.

360-kraadi uuring

360-kraadi uuring on levinud meetod juhtide kompetentside hindamiseks. Uuringu käigus küsitakse uuritava kohta tagasisidet tema kolleegidelt, meeskonnaliikmetelt, vahetult juhilt ja hinnatavalt endalt. Uuring aitab välja selgitada hinnatavate juhtide tööalaseid tugevusi ja arenguvajadusi, samuti avastada võimalusi organisatsiooni edukuse suurendamiseks.

Tagasiside saamiseks kasutatakse Tripodi 360-kraadi uuringu metoodikat või arendatakse koostöös tellijaga välja küsimustik, mis kirjeldab uuritavate töös vajalikke kompetentse. Tugineda võib organisatsioonis olemasolevale kompetentsimudelile, vajadusel luuakse baasküsimustikule juurde lisaküsimusi vajalike kompetentside käsitlemiseks.

Iga juht saab tulemusraporti põhjal individuaalset tagasisidet vestluse käigus Tripodi konsultandiga. Tagasisidevestluse käigus võetakse kirjalikult kokku peamised tugevused ja arenguvajadused ning pannakse paika esmane arenguplaan. Soovitame igal juhil jagada peamisi tulemusi ja arengueesmärke ka oma meeskonnaga, samuti koostada koos oma juhiga täpsem arenguplaan ja ajakava. Vajadusel pakume individuaalset coachingut juhi arengu toetamiseks.

Kliendiuuring

Kliendiuuring aitab läbi viia analüüsi, mille tulemused kirjeldavad selgelt, millised on ettevõtte poolt pakutud toote või teenuse omadused kliendi silmis ja kui rahul nendega ollakse. Kui olulisena tajub klient toote või teenuse erinevaid külgesid, milline on nendest kõige olulisem ning lisaks võimaldab välja selgitada kliendi jaoks teatud hinnataseme juures kõige sobivamate omadustega toote või teenuse.

Sisekliendi uuring

Siseklient on töötaja, kes kasutab oma töös teiste osakondade ja ka koostööpartnerite pakutavaid teenuseid või tuge. Selliselt lähenedes on peaaegu iga töötaja organisatsioonis korraga nii klient kui ka teenuse pakkuja. Sisekliendi- või teisisõnu osakondade vahelise koostöö uuringu eesmärgiks on muuta ladusamaks ja parandada koostöösuhteid organisatsiooni sees. Kuna koostöö on kahepoolne protsess ja hea üksustevaheline koostöö sõltub nii töö teostaja panusest, aga ka koostööpartneri sõnastatud ülesandepüsituse selgusest ja läbimõeldusest, siis uurime lisaks pakutava teenuse rahulolule ka teenusepakkuja poolset ootuste püsitamise oskust.

Uuringu tulemused toovad esile võimalikud parenduskohad koostöös, et kõik organisatsiooni liikmed saaksid pakkuda kvaliteetsemaid tooteid või teenuseid oma organisatsioonisisesele koostööpartnerile.

Sisekliendiuuringu läbiviimiseks kasutame küsimustikke, mis on koostatud iga osakonna või koostööpartneri kohta. Tavapäraselt kasutame universaalset ankeeti, mis on sobilik kõikidele osakondadele ja võimaldab seeläbi erinevate osakondade tulemuste võrdlemist. Uuringujärgselt pakume supervisiooni ja coachingu võimalusi osakondade omavahelise koostöö parandamise toetamiseks.

Konsultatiivne töö

Kas olete olukorras, kus oleks vaja organisatsioonis läbi viia uuring, mis otseselt ei seostu organisatsioonilise tervise, töörahulolu, 360-kraadi, kliendi ega sisekliendi uuringuga? On olemas visioon projektist, aga täpselt ei tea, kuidas seda teha ja vajaksite abi selle väljatöötamisel? Meie uuringute ja ka arendustööde meeskond on akadeemiliselt pädev ning valmis välja selgitama parima metoodika eriprojekti väljatöötamiseks.


Jätkutegevused

Organisatsiooniuuring võimaldab „kraadida“ organisatsiooni tervist. Kraadiklaas näitab, milline on olukord, ent ei ravi seda. Organisatsiooni tervise edendamiseks on vaja juhtidel ja töötajatel ühiselt lahti mõtestada, milline on olukord praegu ja milline võiks see olla ideaalis. Seejärel luua tegevusplaan soovitud suunas liikumiseks ja viia see ellu. Teisisõnu, soovitud muutuse saavutamiseks on vaja läbimõeldud jätkutegevusi.

Tripod pakub tuge tulemustega edasi töötamisel:

juhtkonnale: tulemuste lahtimõtestamine, visiooni loomine muutusteks, tegevuskava koostamine;

meeskondades: tulemuste lahtimõtestamine ja tegevuskava koostamine – teemade puhul, kus on vaja töötajaid kaasata lahenduste loomisesse ning soodustada initsiatiivi ja vastutuse võtmist;

coachinguküsimused juhtidele mõeldud raportite lõpus: juhtidele isikliku arenguplaani loomiseks;

konsultatsioon ja coaching juhtidele keerulise tagasiside läbitöötamiseks, motiveerivate arengueesmärkide seadmiseks ja plaanide teostamiseks;

supervisioon meeskondadele, kui tulemused on väga kriitilised ja koostöövalmidus meeskonnas on madal. Supervisioon aitab käsitleda emotsionaalselt laetud teemasid, selgitada rolliootusi, luua usaldust ja tugevdada koostöösuhteid meeskonnas;

koolitus töötubade läbiviimiseks organisatsioonis, et töötada tulemustega kõikidel organisatsiooni tasanditel, soodustades info ja ideede liikumist nii ülalt alla kui ka alt üles.


Tulemus
algab
inimesest

Testid

Pakume Eestis välja töötatud professionaalseid psühholoogilisi teste  personalivalikuks, hindamiseks ja nõustamiseks.

Meie testid aitavad leida kandidaadi, kellel on parimad loomupärased eeldused antud töörollis õnnestuda.

Testid on koostatud rahvusvahelisi nõudeid järgides ning normeeritud kohalikul normgrupil.

Pakume teste eesti, vene, inglise, läti ja leedu keeles.

Lisainfo testide kohta:

Testid personalitööks

Tripodi psühholoogilised testid võimaldavad hinnata töötajate ja kandidaatide vaimseid võimeid, isiksuseomadusi, detailitäpsust ja inglise keele oskust. Tripodi testid on Eestis välja töötatud ja rahvuslikel normgruppidel normeeritud. Spetsialisti tasandi testides võrreldakse tulemust elanikkonna keskmise tulemusega, juhtidele mõeldud ja eritestides aga kitsamalt ainult kas juhtide või valdkonna spetsialistide tulemusega samades testides. Eraldi testipaketti pakume karjäärinõustamiseks ja psühholoogiliseks nõustamiseks.

Isiksuse ja võimekuse testid

-        Isiksuseküsimustik NEO-TRI/2  spetsialistile  /  juhi isiksuse küsimustik IK-JUHT

Test kirjeldab testitäitjat viie peamise isiksuseomaduse kaudu. Need on emotsionaalne stabiilsus, ekstravertsus, sotsiaalsus, meelekindlus ja avatus. Lisaks hinnatakse veel hulka nende omadustega seotud kitsamaid isiksuslikke aspekte.

-        Vaimse võimekuse skaala VVS spetsialistile  /  juhi vaimse võimekuse skaala VVS-JUHT/2 

Test aitab saada ülevaate vastaja vaimsetest/kognitiivsetest võimetest ning võimaldab prognoosida toimetulekut abstraktsete probleemide lahendamisel. Spetsialistidele mõeldud test kirjeldab verbaalset, aritmeetilist, ruumilist ja üldvõimekust. Juhi testis mõõdetakse lisaks arvulis-loogilist mõtlemist.

Eritestid

Töötame teste välja ka vastavalt konkreetse kliendi vajadustele või mõne spetsiifilise valdkonna inimeste hindamiseks. Personalivalikuks ja hindamiseks pakume kahte spetsiifilist võimet hindavat testi:

-        Ruumilise võimekuse skaala RVS, mis sobib tööalase potentsiaali ennustamiseks tehnilistel erialadel ja IT-valdkonnas. Testi normeerimise käigus kogutud andmed kinnitavad värskemate teadusuuringute tulemusi, mille kohaselt IT-, teaduse, tehnoloogia ja insenertehniliste elualade inimesi iseloomustab teistega võrreldes oluliselt kõrgem ruumiline võimekus. Testi tulemused esitatakse võrdluses IT- ja tehniliste elualade spetsialistide normgrupiga.

-        Visuaalse kiiruse ja täpsuse test VKT spetsialistile

Test mõõdab ühte spetsiifilist vaimse võimekuse osa, mis kirjeldab inimesele iseloomulikku analüüsivõimet - nimelt tema kiirust ja täpsust visuaalse informatsiooni töötlemisel. See omadus loob eeldused edukaks toimetulekuks ametikohtadel, mis nõuavad kirjaliku sõnalise ja numbrilise info kiiret ja täpset analüüsimist.

Keeletestid

Keeletestidest pakume inglise keele teste. Need aitavad prognoosida, kui hästi tuleb testitav toime oma keeleoskusega eri olukordades.

Traditsiooniliselt mõõdetakse keelelisi osaoskusi eraldi, sest need ei pruugi olla samal tasemel: näiteks võib inimene mõista hästi loetut, kuid ei suuda ise oma mõtteid kirjalikult väljendada. Seepärast kuulub Tripod-ENG testipaketti neli erinevat testi: et hinnata kirjaliku ingliskeelse teksti mõistmist, suulise teksti mõistmist, oskust inglise keeles kirjutada ja inglise keeles rääkida.

Kasutamiseks tuleks valida üks-kaks testi vastavalt sellele, millist oskust hinnatavalt eelkõige oodatakse.


Testid nõustamiseks

Nõustamiseks mõeldud Tripodi teste saab kasutada abivahendina sobiva õppesuuna ja töövaldkonna valikul karjäärinõustamisel, samuti toetava vahendina psühholoogilisel nõustamisel. Testid on normeeritud nii Eesti kooliõpilaste kui ka täiskasvanute valimil. Teste saab täita eesti ja vene keeles. 

Pakume nõustajatele kasutamiseks järgmisi teste:

tööalase suundumuse küsimustik TASK

Tööga  rahulolu sõltub suures osas sellest, kui hästi on inimese loomupärased omadused ja eelistused kooskõlas töökohal esitatavate nõudmistega. Mida suurem on kooskõla, seda paremad on reeglina töötulemused ja seda rahulolevam on töötaja ise. Seepärast on karjäärivalikuid tehes oluline eelistusi teada.

TASK-küsimustik põhineb selle valdkonna tuntuima esindaja John L. Hollandi kutse-eelistuste teoorial. Test annab ülevaate vastaja eelistustest kuues valdkonnas: sotsiaalne suundumus (eelistab töötada inimestega ja nende heaks); ettevõtlik suundumus (eelistab äritegevust); teostav suundumus (eelistab detailirohket tööd ja asjaajamist); rakenduslik suundumus (eelistab füüsilist tööd vabas õhus);  uuriv suundumus (eelistab analüüsi ja vaimset tööd); loominguline suundumus (eelistab loovat ja väljendusrikast tegevust);

isiksuseküsimustik IK-15

Isiksuseküsimustik kirjeldab vastajat viie peamise isiksuseomaduse kaudu. Need on tundelaad (pingetaluvus ja emotsionaalne stabiilsus), aktiivsustase (tegutsemistahe ja suhtlemisvalmidus), suhtlemisviis (leplikkus ja vastutulelikkus), tegutsemisstiil (pühendumus ja järjekindlus) ning vastuvõtlikkus (kohanemisvõime ja loovus);

vaimsete võimete skaala VVS-N

VVS-N annab ülevaate, kuidas inimene tuleb toime erinevate elus aset leidvate sündmuste ja kohustustega laiemalt. Vaimne võimekus on oluline abiline nii tööl kui ka väljaspool seda ning enda eelduste kaardistamine võrdluses teistega võimaldab end teadlikumalt analüüsida. Testiga saab hinnata sõnalist ja matemaatilist võimekust, loogilist mõtlemist ja ruumilist kujutlusvõimet. Lisaks esitatakse testis ka üldise vaimse võimekuse näitaja.

Kliendid

Tripodi karjäärinõustamise teste kasutavad Eesti Töötukassa karjäärinõustajad ja Rajaleidja keskused kõigis maakondades, mitmed koolid, haiglad ja eranõustajad.

Testide kasutamine

Testide iseseisev kasutus eeldab testikasutaja koolituse läbimist ning litsentsi omandamist. Litsentsi väljastame kaheks aastaks kursuse lõpetanud isikule nimeliselt. Litsentsiomanikul on õigus litsentsi kehtivusajal Tripodi teste läbi viia, tulemusi tõlgendada ja testitäitjatele tagasisidet anda. Litsentsi lõppedes saab seda soovi korral pikendada.

Kui soovite koolitusel osaleda, võtke palun ühendust liisa [at] tripod.ee
Hindamisteenus Tripodi testidega

Testide kasutamiseks võib tellida hindamisteenuse Tripodilt või läbida testikasutaja koolitus ja kasutada teste iseseisvalt.

Hindamisteenus  – aitame välja selgitada kandidaatide peamisi psühholoogilisi omadusi ja mõtestada nende mõju tööalasele käitumisele. Võimekustestid võimaldavad hinnata kandidaadi potentsiaali vaimselt nõudliku töö puhul, isiksusetestid aga hinnata nende peamisi hoiakuid, mõtlemis- ja käitumisviise. Testidele rakendub hinnakirja järgne hind, lisaks konsultatsioonitasu testimise korraldamise ja tulemuste tagasisidestamise eest.

Hindamisteenus sisaldab:

 • Tutvumine hinnatava ametiprofiili ja ettevõtte olukorraga, kliendi vajaduste väljaselgitamine kirjaliku ja suulise sisendi põhjal.
 • Sobivate testide soovitamine ja hinnapakkumise tegemine.
 • Kandidaatide informeerimine testimiste protseduurist ja testide sisust, kandidaatidega testimisaegade kokkuleppimine.
 • Kandidaatide juhendamine ja testimise läbiviimine.
 • Kirjaliku ja suulise tagasiside andmine kandidaadile, tulemuste lahtimõtestamine kandidaadi tööelu kontekstis, vastavalt ametiprofiili olulisematele kompetentsidele.
 • Kirjaliku tulemusraporti koostamine ning suuline konsultatsioon hindamise tellijale, kandidaatide tugevuste ja riskide arutelu.

Pakume professionaalset hindamisteenust Tripodi testidega mitmesugustel eesmärkidel:

 • kandidaatide hindamine värbamise raames;

 • osalejate valik arenguprogrammi - tulevikujuhtide või talentide leidmiseks;

 • juhtimispotentsiaali hindamine oma töötajate hulgas - edutamisotsuste langetamiseks;

 • karjäärinõustamine organisatsioonis - et aidata töötajatel üles leida nende tugevused, võimed ja eeldused. Lisaks viime läbi süvendatud intervjuusid motivatsiooni, tööalaste huvide ja väärtuste väljaselgitamiseks, samuti karjääriplaani koostamiseks.

Hindamist saab soovi korral kombineerida teiste teenustega, näiteks karjäärinõustamise, coachingu või koolitusega.

Testikoolitus

Viime läbi Tripodi testikoolitusi nii personalivaldkonna töötajatele kui ka psühholoogidele ja (karjääri)nõustajatele.

Testikasutaja koolituse läbimine hästi ettevõtetele, kus personalitöötaja soovib omandada põhjalikumad teadmised testide tõlgendamiseks ning testide iseseisvaks läbiviimiseks ja tõlgendamise. Koolitus annab teadmisi testide rakendamiseks  personalivalikul ja arendustegevustes. Iseseisva testikasutuse korral tuleb tasuda ainult kasutatud testide eest, konsultatsioonitasu ei rakendu.

Personalispetsialistidele ja personalijuhtidele pakume kolmepäevast (2+1) koolitust testide kasutamiseks värbamisel, järelkasvu hindamisel, arengu toetamisel ja meeskonna analüüsil. Koolituse programmi ja nõuetega saate tutvuda siin.

Psühholoogidele ja karjäärinõustajatele pakume 3-päevast koolitust testide kasutamiseks õpilaste ja täiskasvanute karjäärinõustamisel ja psühholoogilisel nõustamisel - programmiga saab tutvuda siin.

Koolituse lõpus väljastame osalejatele personaalse testikasutaja litsentsi, mis annab õiguse teste iseseisvalt läbi viia ja tõlgendada, samuti kasutada elektroonilist testikontot meie testisüsteemis.

Järgmiste koolituste kuupäevad leiate Uudiste alt. Osalussoovi korral võtke ühendust:  liisa [at] tripod.ee või telefonil 618 1572
Testiseminarid

Korraldame mitmesuguseid testiseminare nii Tripodi testide tutvustamiseks organisatsioonidele kui ka litsenseeritud testikasutajate täiendõppeks ja supervisiooniks. Loome ja viime läbi seminare ka lähtuvalt tellija vajadustest - näiteks juhtide psühholoogilise hindamisega seotud teadmiste ja oskuste täiendamiseks või IT-spetsialistide hindamiseks mõeldud ruumilise võimekuse testi süvendatud tundmaõppimiseks.

Eriseminari tellimiseks võtke palun ühendust: Liisa Raudsepp, psühholoog-konsultant, liisa [at] tripod.ee või telefonil 618 1572.

Testilitsentsi pikendamiseks on vajalik vähemalt ühel täiendusseminaril osalemine kahe aasta jooksul pärast litsentsi saamist. Täiendusseminarid on mõeldud edasijõudnud testikasutajatele: seminaril arutleme senise testimispraktika üle, jagame kogemusi, lahendame keerukamaid juhtumeid. Rollimängude abil arendame ka praktilisi oskusi testitulemuste analüüsil ja tagasiside andmisel. Lisaks käsitleme uut teoreetilist materjali, mis avardab testitulemuste tõlgendamisvõimalusi.

Seminarid toimuvad väikestes gruppides (6-10 inimest) ning sisu kokkupanekul arvestame osalejate soovide ja vajadustega. Seminarid toimuvad Tallinnas, Tripodi kontoris, Lõõtsa 5. Aastas toimub 6-8 seminari.Teaduspublikatsioonid

Kõik Tripodi testid põhinevad teaduslikel teooriatel ning on publitseeritud kas ettekannetena rahvusvahelistel konverentsidel või teadustöödena kirjalikus vormis. Alljärgnevalt leiate viiteid ja posterettekandeid Tripodi testide psühhomeetriliste näitajate kohta, samuti testide abiga kogutud info põhjal valminud põnevate analüüside kohta.


TESTID PERSONALITÖÖKS
 • Vaimse võimekuse skaalad
VVS: vaimse võimekuse skaala spetsialistile (Pullmann, Tõnissaar, Niit ja Veltmann, 2012)
Pullmann, H., Tõnissaar, M., Niit, H. ja Veltmann, M. Personality traits and intelligence as predictors of police officers’ performance in Estonian Police College. Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil 8th Conference of the International Test Commission, 2012, Amsterdam, Holland.

VVS-JUHT: vaimse võimekuse skaala juhile (Veltmann ja Pullmann, 2011)
Veltmann, M. ja Pullmann, H. Personality traits and mental abilities of Estonian leaders. Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil 11th European Conference on Psychological Assessment, 2011, Riia, Läti.

RVS: ruumilise võimekuse skaala (Värk, Veltmann ja Pullmann, 2011)
Värk, A., Veltmann, M. ja Pullmann, H. A new assessment tool of spatial abilities for Information Technology professionals. Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil 11th European Conference on Psychological Assessment, 2011, Riia, Läti.

RVS/E: Ericssoni ruumilise võimekuse skaala (Värk ja Veltmann, 2011)
Värk, A. ja Veltmann, M. Spatial abilities vary across job complexity: A case of Ericsson Supply Site Tallinn. Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil 11th European Conference on Psychological Assessment, 2011, Riia, Läti.

VVS-SB: Swedbanki vaimse võimekuse skaala (Veltmann, Veide ja Pullmann, 2012)
Veltmann, M., Veide, T. ja Pullmann, H. Mental abilities vary by managerial level: A case of Hansabank Estonia. Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil 8th Conference of the International Test Commission, 2012, Amsterdam, Holland.
 • Isiksuseküsimustikud
NEO-TRI: isiksuseküsimustik spetsialistile (Pullmann, Raudsepp ja Veltmann, 2012)
Pullmann, H., Raudsepp, L. ja Veltmann, M. Cross-national comparison of personality profiles of Estonians, Latvians, and Lithuanians. Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil 8th Conference of the International Test Commission, 2012, Amsterdam, Holland.

IK-JUHT: isiksuseküsimustik juhile (Veltmann ja Pullmann, 2011)
Veltmann, M. ja Pullmann, H. Personality traits and mental abilities of Estonian leaders. Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil 11th European Conference on Psychological Assessment, 2011, Riia, Läti.


TESTID NÕUSTAMISEKS

VVS-N: Vaimse võimekuse skaala nõustamiseks (Veltmann, Raudsepp ja Pullmann, 2011)
Veltmann, M., Raudsepp, L. ja Pullmann, H. General mental ability predicting achievement in mathematics. Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil 11th European Conference on Psychological Assessment, 2011, Riia, Läti.

IK-15: isiksuseküsimustik (Raudsepp, Veltmann ja Pullmann, 2011)

Raudsepp, L., Veltmann, M. ja Pullmann, H. Testing personality traits and vocational orientations in career counselling. Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil 11th European Conference on Psychological Assessment, 2011, Riia, Läti.

TASK: tööalase suundumuse küsimustik (Raudsepp, Veltmann ja Pullmann, 2011)
Raudsepp, L., Veltmann, M. ja Pullmann, H. Testing personality traits and vocational orientations in career counselling. Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil 11th European Conference on Psychological Assessment, 2011, Riia, Läti.
 

EDU
algab
inimesest

värbamine JA VALIK

Pakume täisteenust sobivaima kandidaadi leidmiseks professionaalselt ja efektiivselt. 

Tripod on rohkem kui kümne aasta jooksul era- ja avalikus sektoris edukalt lõpuni viinud enam kui 200 personaliotsinguprojekti. Meie klientideks on nii rahvusvaheliste korporatsioonide Eesti esindused kui ka väikesed Eesti kapitalil põhinevad ettevõtted. 

Lisainfo värbamise ja valiku kohta:

Värbamise ja valiku protsess

Töötajate värbamisel ja valikul osutame täisteenust - kaardistame koostöös kliendiga otsitava profiili, kontakteerume potentsiaalsete kandidaatidega ning intervjueerime ja testime. Hindamisteenusest saate lähemalt lugeda siit. Esitleme 3-5 profiilile enim vastavat kandidaati ja viimase sammuna enne lõppotsuse tegemist intervjueerime soovitajaid. Vastavalt profiilile kasutame sihtotsingut, andmebaasiotsingut või avalikku otsingut, vajadusel kombineerime neid parima tulemuse saamiseks.

Soovime enne hinnapakkumise tegemist lähemalt arutada lähteülesannet ja töötajale esitatavaid ootusi. Teenuse hind sõltub konkreetsest töökohast ja valitud otsingumeetodist. Vastavalt töö keerukusele võtab värbamisprojekt tavapäraselt aega 3-6 nädalat.

Tagatisena tehtud töö kvaliteedile leiame ilma teenustasuta uue töötaja, kui vali­tuks osutunud kandidaat lahkub ettevõttest kuue kuu jooksul pärast värbamist oma tööülesannetega mitte toime tuleku tõttu.  

Sihtotsing

Sihtotsingu puhul kaardistame tellijaga kokkuleppel kõigepealt valdkonnad, kust potentsiaalselt sobivaid töötajaid leida.  Pöördume reeglina nende kandidaatide poole, kes juba sarnases ettevõttes töötavad. Võtame nendega ühendust ja tutvustame pakutavat töökohta.

Sihtotsing sobib enamasti juhtide ja spetsialistide värbamiseks ning kui otsitakse töötajaid valdkondades, kus liikumine tööturul on vähene. See on otsingumeetodite hulgast kõige ajamahukam.

Andmebaasiotsing

Andmebaasiotsingu puhul otsime sobivaid kandidaate erinevatest avalikest andmebaasidest (nt LinkedIn, CV-Online, meie enda kontaktvõrgustik). Selle meetodi puhul võtame ühendust nende kandidaatidega, kes on oma CV avalikustanud ja kinnitanud sellega soovi tööpakkumisi saada.

Kuna andmebaasides on väga palju kandidaate, võib nende seast sobivate leidmisele kuluda väga palju aega või satub lõppvalikusse ka hulk tegelikult sobimatuid töötajaid. Siin saamegi abiks olla meie: meil on põhjalik andmebaaside kasutamise kogemus, tänu millele oskame otsida õigest kohast, kiiresti ja tulemuslikult.

Avalik otsing

Avaliku otsingu puhul teostame otsingu nende kandidaatide hulgast, kes ise kandideerivad konkursikutsele. Meediaplaani koostame koos tellijaga ja avaldame kokkulepitud trüki- ja/või veebikanalites. Informatsiooni võib avaldada ajalehtedes, teemaveebides, tööportaalides, erialaseltside infokirjades või edastada info näiteks artiklina (sisuturundus).

Kogemuse põhjal oskame soovitada parimaid lahendusi. Iga otsingu puhul kaalume võimalused koos tellijaga läbi ja valime välja kanalid, mille kaudu jõuame soovitud sihtgrupini kõige ladusamalt.  Erinevalt andmebaasiotsingust saab avaliku konkursiga silma jääda ka kandidaatidele, kes hetkel aktiivselt tööd ei otsi.

Tasub tähele panna, et avalik otsing on hea võimalus ka tööandja maine kujundamiseks ja avalikkusele info edastamiseks, nt ettevõtte laienemise korral.

ARENG
algab
INIMESEST

COACHING ja koolitusED

Pühendume teie ja teie meeskonna arendamisele koostöö, suhtlemisoskuste ja tulemuslikkuse valdkondades.  

Aitame kaardistada hetkeolukorda, käivitada muutusi ja jõuda soovitud tulemusteni. 

Lisainfo coachingu ja koolituste kohta:

Coaching ja supervisioon

Coaching  ja supervisioon võimaldavad inimestel ja meeskondadel võtta enam kasutusele oma tugevusi ja viia ellu soovitud muutusi.  

Coaching võimaldab:

 • vaadata olukordi ja ennast uue pilguga
 • luua motiveerivat tulevikuvisiooni
 • sõnastada konkreetseid, väljakutsuvaid ja saavutatavaid eesmärke
 • leida ressursse ja tugevusi, mis aitavad soovitud eesmärkideni jõuda
 • leida uut energiat ja motivatsiooni valitud suunal edasi liikumiseks
 • luua realistlikke tegevusplaane ja neid ellu viia

Coaching toimub kokkulepitud ajaperioodi jooksul, tavaliselt 4-6 kuu vältel, mõnikord ka 1 aasta jooksul. Coachi roll on toetada erinevate meetoditega soovitud tulemuste saavutamist, aga ka kutsuda esile coachingus osaleja eneseavastamist, enesearengut ja eneseületamist.

Individuaalse coachingu tulemuseks on:

 • suurem teadlikkus iseendast, sh soovidest ja vajadustest
 • rohkem energiat ja inspiratsiooni muutuste elluviimiseks
 • motiveeriv tulevikuvisioon ja selged eesmärgid
 • suurenenud enesekindlus ja suurem töörõõm
 • soovitud tulemuste saavutamine

Meeskonna coaching tähendab protsessi, mille käigus meeskonnaliikmed ja juht kaasatakse koos olukorda analüüsima, ühist tulevikuvisiooni looma ja soovitud tulemusi saavutama.

Kui meeskonnas on lahkhelid, rahulolematus töökorralduse või juhtimisega, esineb motivatsioonilangust, tagarääkimisi ja „õhk on paks“, siis võib coachingu läbimiseks vaja olla eelnevalt supervisiooniprotsessi.

Meeskonna supervisioon võimaldab luua turvalise keskkonna, mis võimaldab avatult ja konstruktiivselt rääkida lahti meeskonna ja juhi jaoks olulised teemad, selgitada vastastikkuseid rolliootusi, aidata ehitada eeldusi usalduseks ja sujuvaks koostööks. Supervisioon aitab luua eeldusi konstruktiivse coachinguprotsessi alustamiseks.

Meetodid ja lähenemisviisid

Meeskonna coachingul kasutame väärtustavat lähenemist (Appreciative Inquiry, 4D mudel) ja lahenduskeskset lähenemist (SIMPLE mudel). Coachingu oluliseks eelduseks on juhtide toetus ja soov kaasaval viisil meeskonnaga koos uusi lahendusi leida.

Meeskonna coachingu tulemuseks on: 

 • suurem selgus ja arusaamine hetkeolukorrast
 • paranenud suhted töökaaslaste ja juhtide vahel
 • meeskonna ressursside (võimete, teadmiste, oskuste) laiaulatuslikum rakendamine
 • eesmärkide saavutamine ja ületamine
 • rohkem töörõõmu 
 • töötajate suurem pühendumus organisatsioonile ja oma tööle

Kuidas coachingut tellida?

Enne individuaalse coachinguga alustamist toimub nn "keemiakohtumine" coachi ja kliendi vahel - räägitakse läbi kliendi muutuse soov, samuti tutvustab coach oma tööviise ning veendutakse omavahelises sobivuses. Meeskonna coachingu puhul kohtutakse kõigepealt tellija esindaja ja meeskonna juhiga, et täpsustada soovitud tulemust ja ajaraamistikku. Vajadusel toimuvad enne grupikohtumisi individuaalsed intervjuud meeskonnaliikmetega.  

Läbirääkimiste tulemusena lepitakse kokku sobiv koostöövorm: koolituspäev, arengupäev, individuaalne coaching, meeskonna coaching või ka organisatsiooni supervisioon - töö organisatsiooni tasandi struktuursete muutustega. Mõeldakse koos läbi, kuidas ja millal hinnata sekkumise tulemuslikkust; lepitakse kokku kriteeriumid ja hindamismeetodid.

Coachingut viib läbi Tripodi coach ja superviisor Liisa Raudsepp.

Võta ühendust ja räägime täpsemalt! Kirjuta: liisa[at]tripod.ee või helista 6181572

Karjäärinõustamine ja outplacement

Karjäärinõustamine võimaldab saada endas ja oma soovides enam selgust, saada töötades õnnelikumaks ja luua endale unistuste karjääri.  Meie poole on ikka ja jälle pöördutud küsimustega oma isikliku karjääri kujundamise kohta: Millised on minu tugevused? Kuhu ma kõige paremini sobin? Mida ma üldse elus teha tahan? Pakume võimalust arutada oma töö- ja eluplaane koos kogenud nõustajaga. Lähtume töös lahenduskesksest lähenemisest ja coachingu põhimõtetest. Lisaks nõustamisvestlusele kasutame mitmesuguseid loovmeetodeid ja teste.  

Samuti pakume ettevõtetele tuge hoolivaks töösuhte lõpetamiseks (outplacement). Meil on kogemusi nii pikemaajaliste toetus- ja tööotsimisgruppide läbiviimisel kui ka coachingul põhineva individuaalse toetusprotsessi kujundamisel. Protsess aitab töötajatel kohaneda töösuhte lõpetamisega, toime tulla emotsioonidega ning leida uut enesekindlust ja innustust uue lehekülje pööramiseks ning meelepärase karjääri kujundamiseks.

Aitame nõustataval:

 • vaadelda n-ö suurt pilti
 • seada sihte ja eesmärke
 • kaardistada ressursse ja tugevusi
 • leida kadunud motivatsiooni
 • tõsta enesekindlust
 • koostada karjääriplaani
Vajadusel ka:
 • CV ja motivatsioonikirja koostamine
 • Tööotsinguplaani koostamine, erinevate kanalite kasutamine

Nõustamine võimaldab vaadata oma elu värske pilguga, saada endast teadlikumaks ja kujundada positiivsete mõtetega oma tulevikku. Samuti teeme vajadusel pikemaajalist koostööd nõustatava(te) eesmärkide elluviimise toetamiseks, sisemiste takistuste ületamiseks ja enesekindluse tõstmiseks. 

Nõustamist viib läbi Tripodi coach ja koolitaja Liisa Raudsepp. Kui soovid karjäärinõustamisel osaleda, võta ühendust: liisa[at]tripod.ee


Koolitus ja arendus

Loome ja viime läbi mitmesuguseid suhtlemise, meeskonnatöö ja psühholoogiaga seotud koolitusi vastavalt teie organisatsiooni vajadustele. Koolitusprogrammid valmivad enamasti rätsepatööna, s.o kõigepealt selgitame välja, mida klient vajab ning koostame seejärel omapoolse pakkumise, kuidas võiks sellele vajadusele vastata.

Koolitades ja arengupäevi läbi viies kasutame sageli grupicoachingu põhimõtteid, võimaldades osalejatel ise endale arengueesmärke seada, oma tugevusi teadvustada, oma kogemusest õppida ja ise oma arengut juhtida. Kasutame väga mitmekesiseid loovaid ja tegevuslikke meetodeid, mis võimaldavad õppimist tõhustada ja süvendada.

Oleme koolitanud järgmistes valdkondades:

 • arenguvestluste süsteemi loomine, tõhusate vestluste läbiviimine
 • arendav tagasiside juhtimises
 • karjäärinõustamine
 • värbamine ja intervjueerimise kunst
 • koostööoskused ja meeskonnatöö
 • kaasav juhtimine

Kui soovite hakata kasutama Tripodi teste kas personalivalikul ja hindamisel või nõustamisel, saate testikoolitustest pikemalt lugeda "Uudiste" rubriigist.

Korraldame ja viime läbi ka mitmesuguseid seminare ja infotunde kõikides oma pädevusvaldkondades: näiteks testide kasutamine värbamisel, e-värbamine, 360-kraadi tagasisideuuring, töörahulolu-uuring jne.

Kui soovid koolitus- ja arendusvajadust täpsemalt läbi rääkida, võta ühendust: liisa[at]tripod.ee või 618 1572