Testitäitjale:
testitäitmise kohustuslikud eeltingimused

  • Valmistu testimiseks: ole puhanud ja värske
  • Varu piisavalt aega testide rahulikuks täitmiseks
  • Teste tuleb täita vaikses segajateta ruumis
  • Kasutada (süle)arvutit, mitte telefoni ega tahvlit
  • Internetiühendus olgu stabiilne

Soovitused testijale

Enne testimist Testimise ajal Testimise järel

TUNDKE HUVI, MILLISEID TESTE TÄITMA ASUTE: tavaliselt palutakse Teil täita vaimsete võimete testi ja/või isiksuse- jt küsimustikke. Vaimsete võimete testil on ajapiirang ja ülesannete lahendamisel tuleks anda endast parim. Isiksuseküsimustiku või muude küsimustike puhul võite vastamiseks aega võtta just nii palju kui Teil vaja, ning oluline on just Teie arvamus, mitte „õige või vale“ vastus.

TUTVUGE VEEBIPÕHISE TESTIMISKESKKONNAGA: Tripodi koduleheküljel saate juba enne natuke aimu, mida testimine endast kujutab. Selleks võite täita proovitesti.

OLGE PUHANUD JA VÄRSKE: kui vähegi võimalik, peaks teste täitma mõistlikul ajal, st mitte liiga vara hommikul ega hilisõhtul. Eriti oluline on see maksimaalset sooritust mõõtvates vaimse võimekuse testides. Testimisele eelneval ööl leidke võimalus piisavalt magada ning lubage endale toitev hommikusöök – puhanud ja söönud inimene suudab vaimset tööd paremini teha.

TESTI TÄITMISE RUUM: kui täidate teste Tripodi kontoris või muus ametiasutuses, peaks testi täitmiseks olema alati tagatud hästi õhutatud, vaikne, rahulik ja segavate teguriteta keskkond. Kui vastate Tripodi küsimustikule kodus, leidke palun selleks sarnaste tingimustega ruum. Ka telefon tasub testimise ajaks välja lülitada.

KÜSIGE JULGESTI: enne testimist tekkinud küsimuste puhul võtke kindlasti ühendust testimise korraldajaga, kes oskab kommenteerida, kui palju peaksite testide täitmiseks aega planeerima. Veenduge, et saate testimisjuhistest aru ja kui vaja, küsige lisaselgitust. 

KIRJALIK NÕUSOLEK: testide täitmiseks tuleb anda oma kirjalik (elektrooniline) nõusolek testitulemuste säilitamise kohta Tripodi turvalises veebipõhises testisüsteemis. Andmeid kasutatakse ainult testitulemuse arvutamiseks ja neile ei pääse ligi kõrvalised isikud. Ilma Teie kirjaliku nõusolekuta pole testide täitmine võimalik. 


LÜLITAGE MOBIILTELEFON VÄLJA: eriti oluline on see vaimse võimekuse testi täitmisel. Ootamatult helisema hakanud telefon võib saavutatud keskendunud olekut häirida isegi siis, kui Te kõnet vastu ei võta.

KASUTAGE AEGA NUTIKALT: enne testi algust võtke julgelt aega, et tutvuda põhjalikult kõikide juhistega. Näiteks ajapiiranguga testide täitmisel aitab see saada parema ettekujutuse sellest, millised ülesanded ja vastamisvariandid Teid ees ootavad.

KÜSIMUSTELE VASTAMINE: isiksuse- ja eelistustestide puhul vastake palun kõikidele küsimustele. Seejuures püüdke vältida vastusevarianti „ei oska öelda“ – kui Teil on kõnealuse küsimuse suhtes mingigi seisukoht olemas. Võimekustesti puhul vastake õigesti nii palju küsimusi, kui jõuate.

KASUTAGE ÜKSNES LUBATUD ABIVAHENDEID: vaimse võimekuse testi täitmisel kasutage ainult lubatud abivahendeid. Mitme testi puhul on arvutamiseks abivahendina ette nähtud paber ja pliiats, enamasti ka kalkulaator.


OLETE KOGEMUSE VÕRRA RIKKAM: palju õnne, olete saanud kogemuse võrra rikkamaks! Isegi kui Te ei asu tööle sellel ametipostil, kuhu kandideerisite, või ei langetanud samal päeval otsust, millist eriala edasi õppima minna, teate nüüd enda kohta hoopis rohkem.

TAGASISIDE: Teil on alati õigus saada oma tulemuse kohta testimise korraldaja käest tagasisidet. Kui täidate teste psühholoogilise hindamise käigus Tripodis, siis annab tagasisidet Tripodi konsultant. Kui täidate teste karjäärinõustamise käigus, saate oma tulemusi arutada koos karjäärinõustajaga. Juhul kui tagasiside piirdub kirjaliku raportiga, siis on Teil küsimuste tekkimise korral alati õigus võtta ühendust testimise korraldajaga, kes oskab Teie küsimusele vastata. Tripodi testide kasutaja on läbinud eraldi koolituse ning aitab Teil oma testitulemusi lahti mõtestada.

ANDMETE KAITSE: võite olla kindel, et Teie testitulemused on hästi hoitud. Tripodi testide tulemusi säilitatakse Thawte turvasertifikaadiga kaitstud serveris ja neile on ligipääs ainult testimise läbiviijal, kellele olete andnud kirjaliku nõusoleku andmete säilitamiseks. See tähendab, et Teie tulemusi ei näidata kõrvalistele isikutele, juhul kui Te pole selleks andnud täiendavat nõusolekut. 


Juhendid vastamiseks

Isiksustestid Eelistustestid Võimekusetestid Täpsustestid

Isiksuseküsimustiku juhendi näide:

Eelistusi hindava küsimustiku juhendi näide


Tripodi võimekustestid jagunevad kolme alagruppi.

  • Vaimse võimekuse skaalad on mõeldud soorituse hindamiseks erinevate võimekuste (nt sõnaline, matemaatiline, ruumiline) lõikes. Lisaks võimete profiilile tuuakse nende põhjal välja ka üldine sooritustase vaimse võimekuse testis võrreldes normgrupiga.
  • Ruumilise võimekuse skaala on välja töötatud spetsiaalselt kujundliku mõtlemise ja ruumiliste suhete tajumise suutlikkuse hindamiseks ning tulemused esitatakse võrdluses Eesti IT- ja tehniliste elualade spetsialistide normgrupiga.
  • Vaimse võimekuse skaala nõustamiseks on traditsiooniline üldvõimekuse test, mis kirjeldab sõnalist ja matemaatilist võimekust, loogilist mõtlemisvõimet ning ruumilist kujutlusvõimet. Test on normeeritud Eesti valimil ja tulemused esitatakse võrreldes eakaaslastega.

Visuaalse kiiruse ja täpsususe testi juhendi näide:


Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Tüüpülesanded ja proovitesti täitmine